บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบภาพและเสียงระบบเครือข่าย IP/Network นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฮเทคที่ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่นระบบกันขโมย ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบบ้านอัตโนมัติ เป็นต้น

โดยผู้บริหารที่รักและชื่นชอบในอุปกรณ์ไฮเทคที่มีนวัตกรรม และทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และคัดสรรสินค้าที่ดี คุณภาพสูง พร้อมทีมช่างที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อรองรับงานติดตั้งและบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพีงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า  และบริการได้ทันท่วงที ด้วยความยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ นำหน้าคู่แข่งเสมอ ”

บูรณาการ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบภาพและเสียง ระบบบ้านอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ (Integrated network systems)

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า

ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ราคาเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล

เพิ่มศักยภาพบุคลากร

พร้อมผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อคัดสรรสินค้าและบริการ ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นำสมัย ให้เหนือคู่แข่ง

สร้างความเจริญรุ่งเรือง

และเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมร่วม

HITECH เป็นค่านิยมที่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก้าวล้ำ นำสมัยเพื่อพัฒนาองค์การ สินค้าและบริการ โดยใช้แนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า บนหลักคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

H = Harmony

ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม โดยการระดมความคิดในการดำเนินงานร่วมทำงาน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

I = Innovation

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในเรื่องของสินค้า บริการ การดำเนินงานและระบบงานต่างๆ

T = Thoughts & Planning

มีความคิดรอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง และรู้จักวางแผนในการปฏิบัติงาน

E = Ethics & Integrity

มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของบริษัท

C = Customer priority

ใส่ใจให้ความสำคัญกับลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

H = High responsibility

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ส่วนตัว หน้าที่ส่วนรวม และรับผิดชอบต่อสังคม