โซล่าเซลล์ (Solar Cell)

เครื่องผลิตไฟฟรี จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพลังงานไฟฟ้า จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) ที่มีขั้วบวก (+) ขั้วลบ (–) และใช้ INVERTER ที่จะช่วยแปลงไฟฟ้าแบบกระแสตรง (AC) ให้เป็นไฟฟ้าแบบกระแสสลับเพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบไฟฟ้าภายในบ้านได้

โซล่าเซลล์  ช่วยลดโลกร้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ในการผลิตไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System)

ระบบออฟกริด (Off-Grid)

 

ระบบจะใช้ไฟฟ้าจากการผลิตโซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียว และต้องมีแบตเตอรี่เพื่อใว้เก็บพลังงานไฟฟ้า

ระบบออนกริด (On-Grid)

 

ระบบจะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และจากการไฟฟ้าฯ เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ระบบไฮบริด (Hybrid System)

 

ระบบที่นำเอาระบบออนกริด และออฟกริดมารวมกัน โดยระบบจะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์  แบตเตอรี่ และการไฟฟ้าฯ

ทำไมต้องใช้โซล่าเซลล์

(Why use solar cell?) 

 

            ระบบโซล่าเซลล์นั้น ทำได้ง่าย สะดวก และไม่แพงเกินกำลัง การเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกใหม่ ของคนที่ต้องการแหล่งพลังงานทดแทน ต้องการประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ช่วยลดค่าไฟฟ้า


สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับการไฟฟ้าฯได้


สามารถใช้ไฟได้แม้ไฟฟ้าดับ


คืนทุนค่าติดตั้งภายในระยะเวลา 5-7 ปี (ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน)


หากไฟเข้าไม่ถึง ก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ


ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลก

ระบบโซล่าเซลล์  

ข้อดีข้อเสีย 

อุปกรณ์หลัก

อุปกรณ์ย่อย

ระยะเวลาคืนทุน

รูปแบบการติดตั้ง

โซล่าเซลล์ เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ 

ข่าวสาร / บทความ

ใช้ไฟเท่าเดิม...แต่ทำไม ค่าไฟแพงขึ้น?

ทำไมค่าไฟถึงพุ่งขึ้น ทั้งที่ใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่าไฟแพง
ขึ้น จนผิดสังเกต ซึ่งสาเหตุมาจาก 3 ข้อหลักๆ ดังนี้

ง่ายกว่าที่คิด? วิธีทำความสะอาดโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ที่ถูกฝุ่น เขม่าควัน ละอองเกสรดอกไม้รวมถึง
มูลนกเกาะติด สามารถลดกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 20%

องค์ประกอบโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง

พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากโซล่าเซลล์มีองค์ประกอบ
สำคัญหลักในการผลิตพลังงาน ได้แก่ แผ่นโซล่าเซลล์

ข้อควรรู้ ก่อนติดตั้ง Solar Cell

ข้อควรรู้...ก่อนติดตั้งโซล่าเซลล์ เพราะการติดตั้งใน
ระยะยาว หากพิจารณาไม่ดี อาจทำให้การติดตั้งนั้นไม่คุ้มค่า

พลังงานแสงอาทิตย์ & พลังงานโซล่าเซลล์

"พลังงานโซล่าเซลล์" หรือ "พลังงานจากแสงอาทิตย์"
เป็นต้นแบบของการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน เนื่องจาก
เป็นพลังงานที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5 วิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยในโซล่าเซลล์

ปัญหา & อุปสรรคที่พบบ่อย ทั้งปัจจัยภายนอก
และภายในจากการเลือกใช้ และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์